Skip to main content

禅悟

顿悟参禅功用:生死自由

 3年前 (2016-10-14)     

禅修是一场转变心态的旅程

 3年前 (2016-10-02)     

明识因果是禅修的第一个条件

 3年前 (2016-10-02)     

如何通过禅修获取真正的自由?

 3年前 (2016-10-02)     

禅修可以带给你哪些利益?

 3年前 (2016-10-02)     

怎样看待禅修中出现的觉受和神通?

 3年前 (2016-10-01)     

首页 上一页 39 40 41 42 43 44
新浪微博